เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศชนะการเสนอราคา
ITA รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ITA ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ITA สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภาพทางสังคม
 
ด้านสังคม

      การศาสนา  ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

                    ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีวัดในเขตเทศบาล จำนวน 4  วัด  คือ

               -   วัดท่ามะยม    

                   -   วัดสูง

                   -   วัดช่องอู่

                   -   วัดบ้านปูน

      ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

               เทศบาลตำบลจอหอจัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ และประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ มีดังนี้

          - ประเพณีสงกรานต์  ประมาณเดือนเมษายน ของทุกปี กิจกรรมสังเขป คือ  การทำบุญตักบาตร 

 การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และเล่นสาดน้ำสงกรานต์

          - ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม  ของทุกปี กิจกรรมสังเขป คือ

การถวายภัตตาหารเช้าและนำเทียนพรรษาไปถวายวัดทุกวัดในเขตเทศบาล

          - ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี กิจกรรมสังเขป   คือ การจัดขบวนแห่

กระทงระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลประกวดนางนพมาศ   ประกวดกระทง  และลอยกระทง

        การศึกษา 

              เทศบาลตำบลจอหอมีโรงเรียนที่อยู่ในเขต จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนเอกชน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสายมิตรจอหอ

2. โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

3. โรงเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยม สังกัด สพฐ. จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านจอหอ

นอกจากนี้ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลจำนวน 1  แห่ง  คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 ขวบ)

เทศบาลตำบลจอหอจัดตั้งเอง

 

ที่มา : กองการศึกษา  เทศบาลตำบลจอหอ (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม  2558)

 

โรงเรียนอนุบาลสายมิตร

 ที่มา :   โรงเรียนอนุบาลสายมิตรจอหอ  (ข้อมูล ณ วันที่  12  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2558)

 

ที่มา :   โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา  (ข้อมูล ณ วันที่  10  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2558

 

โรงเรียนบ้านจอหอ

ที่มา :  โรงเรียนบ้านจอหอ   (ข้อมูล    วันที่  12  มีนาคม  พ.ศ. 2558)

 

 

การกีฬาและนันทนาการ

              เทศบาลได้ปรับปรุงสวนสาธารณะแห่งใหม่  คือ  บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งอยู่บริเวณทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา มีเนื้อที่ 72,000  ตารางเมตร   เพื่อให้เป็นสถานที่ได้พักผ่อนหย่อนใจ  และออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชน  และผู้สัญจรไปมา