วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-1714 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
วัสดุสำนักงาน กองคลัง
18  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมยานาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะทะเบียน 84-5640 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-4368 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองชลประทานบ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องวิทยุและห้องเก็บอุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ทะเบียน บย.๑๙๖๒ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 87-4600 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง