วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานทะเบียนฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนบ้านจอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กร 526 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-0521 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำตรายาง กองช่าง จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาต่อสายโทรศัพท์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 2692 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานเลือกตั้ง (ไม้เนื้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง