วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 มิลลิตร จำนวน ๙,๒๒๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้อนมพลาเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 มิลลิลิตร จำนวน 900 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องรับเสียงไร้สาย รหัสครุภัณฑ์ 239-114-43-0001/13 จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 89-0407 นม กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องรับเสียงไร้สาย รหัสครุภัณฑ์ 239-51-0036 จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง