วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ชนิด 2 บานขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อธงชาติขนาด 6090 ซม.และธงสีฟ้าพระราชินีฯขนาด 6090 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง