วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายละเอียดตามบันทึกข้อความ นม ๕๒๑๔๑/๑๓๔ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-0521 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำทะเบียน บย ๑๙๖๒ นม. (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๙ รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงปประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องรับเสียงไร้สาย จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลังทะเบียน ตจ ๓๖๐๙ นม. รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง