วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมตาข่ายกันนกชั้น ๓ และชั้นที่ ๔ จำนวน ๗๑.๔๘ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อสำหรับการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถังขยะมูลฝอยทั่วไป ขนาดความจุด 120 ลิตร จำนวน 266 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายแสดงทางเข้า-ออก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอ ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองวิชาการฯ ) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ศูนย์์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-60-0122-1/4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-61-0138 รายละเอียดตามที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง