วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างขยายผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัสดุ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างทำป้ายอลูมิเนียมแจ้งเตือนขนาด 0.80x1.20 เมตร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงทะเบียน 6453 นม. รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำทะเบียน บย 1962 นม. รายละเอียดแนบท้ายตามที่คณะกรรมการกำหนดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox รุ่น WoRk Centre ๕๓๓๕ จำนวน ๕ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ ( กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง