วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 85-4368 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 90 แอมป์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในกองคลัง รหัส 420-52-0029 และ ช.420-52-0031 รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ๑๕๐ แอมป็ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ตจ.3609 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ผร.4649 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารชนิด ๒ บาน(มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อแบตเตอร์ขนาด ๑๒ โวลท์ ๑๕๐ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน 83-9526 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำทะเบียน ยจ 7652 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง