วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาย้ายหอกระจายข่าวลำโพงฮอนด์เสียงไร้สาย พร้อมติดตั้งลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างจัดหาชุด อปพร.ประกอบด้วย เสื้อพร้อมปักเครื่องหมาย,กางเกง,หมวก,เข็มขัดและรองเท้า จำนวน ๔๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัส ๔๒๐-๕๒-๐๐๕๕ รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-7103 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 2692 นม(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ นม ๕๒๑๔๑/๒๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓และตามบันทึกข้อความเลขที่ นม ๕๒๑๔๑/๔๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง