วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2563
ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน บย.๑๙๖๒ นม. จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำจากท้ายบ้านนางประนอมถึงหน้าโครงการหมู่บ้านธัญญานี หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๑๘รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 87-4600 นม
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง