วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2562
เช่าจ้างเหมารถยนต์หมายเลขทะเบียน 30-2355 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-1714 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
วัสดุสำนักงาน กองคลัง
18  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมยานาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะทะเบียน 84-5640 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-4368 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองชลประทานบ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)