วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2564
ซื้อที่นอนแบบพับได้ จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติจำนวน ๒ ซุ้ม รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครืื่องพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งวดประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 (สธส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อถังขยะขนาดบรรจุ ๒๐๐ ลิตร สีน้ำเงินพร้อมพ่นตราเทศบาลฯ จำนวน ๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อวัดสุงานบ้านงานครัว (สธส.) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง ) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ คษย-139 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมรถ่ยนต์หมายเลขทะเบียน 89-6049 นม (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง