วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2563
ซื้อกล่องพลาสติกแบบมีฝาล๊อค ชนิดหนาพิเศษ K ๑๕๐๐ ขนาด ๑๓๕ ลิตร จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ระบบหม้อน้ำ และส่วนอื่นอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 3201 นม กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมสายไฮดรอลิคแตก สายเข็มไมล์ขาดและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-1714 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๒๖๘๒ นม กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง