วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียนราษฎร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-61-0148 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองสวัสดิการสังคม ) รหัสครุภัณฑ์ 420-52-0022 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซักผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-61-0144-2/4 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานทะเบียนฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง