วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อแบบพิมพ์ต่างๆกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำรถขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำช่วงปลายถนนสุรนารายณ์ ซอย6 หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๗ รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
เช่ารถปรับอากาศ ๒ ชั้นขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง