วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมารถแบ็็คโฮขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วันละ ๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น และแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนบ้านจอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๖๐-๐๐๙๐,๐๐๙๖ และ ๐๐๙๗ รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
จ้างเหมาอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลจอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
ซื้อน้ำยาจุลินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 1190 ลิตร/เดือน เริ่มตุลาคม 2562-กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง