วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ต.ค. 2562
จ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร น้ำหนักบรรทุก ๑๐๐๐ กิโลกรัม รับส่ง ๔ ชั้น เทศบาลตำบลจอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนจอหอพัฒนาถึงบ่อพักถนนรัตนจันทร์ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-60-0098 และคอมพิวเตอร์ รหัส 416-60-0095 รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างฝั่งกลบขยะโดยใช้รถแบ็คโฮขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ เริ่มวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มถังใสสีฟ้า เดือน ๕๐ ถัง จำนวน ๑๒ เดือน(ต.ค ๖๒ - ก.ย ๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับงานสำนักปลัดเทศบาล ระยะเวลา ๑๒ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานชั้นที่ ๑ และบริเวณโดมจอดรถและบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาพนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ระบบทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง