วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-57-0087/6-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อแบบขีดคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน ๕๕ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๑ รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างจัดทำแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตจ 3609 นม. จำนวน 17 รายการตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้แนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อแฟ้ม ส.ถ./ผ.ถ.1/5 จำนวน 60อันและแฟ้ม ส.ถ/ผ.ถ.1/9 จำนวน 60 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ขธ 5378 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านจอหอ (งวดประจำเดือนมีนาคม 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำงวดเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง