วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-52-0071 (กยง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8 รายการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ ราการ (สวส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศงานป้องกันฯรหัส 420-52-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-5640 นม. รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาดำเนินการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่จาก 420.200 MHz เป็นคลื่นความถี่ 430.225 MHz รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง ) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง