วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้บุนวมขาเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าเมลามันสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ รหัส ช 416-56-0082 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก FUJI XEROX PRINT P 55 D/P 365 D จำนวน ๖ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเวทีโครงเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์(หนา) ขนาด ๖.๐๐x๒.๔๐x๐.๘๐ เมตร พร้อมบันไดขึ้นลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเวทีโครงเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์(หนา) ขนาด ๖.๐๐x๒.๔๐x๐.๖๐ เมตร พร้อมบันไดขึ้นลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง