วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ ชั้นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ ชั้น ๓ และชั้นที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลจอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเวรยามรักษาอาคารสถานที่ราชการ บ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากสะพาน คสล.ช่องอู่ถึงแนวเขตบริเวณถนนเจ๊ก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเลียบคลองชลประทานฝั่งขวาและฝั่งซ้ายช่วงปลายฯ ม.๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง