วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2564
จ้างจัดทำคู่มือคณะกรรมการการเลือกตั้งฯจำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองวิชาการฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท 5540 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างจัดทำคู่มือประชาชนสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ FUJI XEROX P55 จำนวน ๖ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำหรับงานเลือกตั้ง จำนวน ๒๐ รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๗ รายการ สำหรับงานเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง