วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อถังขยะขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร พร้อมพ่นข้อความตามเทศบาลฯกำหนดและมีหูจับสองข้าง จำนวน ๑๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘-๗๑๐๓ นม. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวยน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-0521 นม. จำนวน 6 รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างจัดทำการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก หนา ๒.๕ เมตร ยาว ๑๖ เมตร และยาว ๘ เมตร พร้อมติดตั้ง ตามที่เทศบาลตำบลจอหอกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำหรับงานเลือกตั้งจำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง