วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบึงทับช้างซอย ๓ ช่วงปลาย หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรับขยะมูลฝอย(ถังคอนเทนเนอร์) ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมภาชนะรองรับ ชนิดถังคอนเทนเนอร์ความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบากศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำบึงทับช้าง ซอย ๓ ฝั่งขวา หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อเมนประปาใหม่โดยการเดินลอยบนกำแพงตลอดแนวรั้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซม เปลี่ยนระบบครัชชีและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-5640 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอรพิม ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลและเอกสารประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างยกระดับถนนปากทางลงบ้านปูน หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง