วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
ก่อสร้างถนนหินคลุกจากสะพาน คสล.ช่องอู่ถึงแนวเขตบริเวณถนนเจ๊ก หมู่ที่ ๕
18  ก.ย. 2562
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกเลียบคลองชลประทานฝั่งขวาและฝั่งซ้ายช่วงปลายฯ ม.๔
18  ก.ย. 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน,เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาว-ดำ จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่อง เครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ ๒ เครื่อง
18  ก.ย. 2562
ซื้อเวทีโครงเหล็กชุบกัลป์วาไนช์ หนา ๐.๒๐ มม. ขนาด ๖x๒.๔๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบันไดขึ้นลง
18  ก.ย. 2562
ซื้อเวทีโครงเหล็กชุบกัลป์วาไนช์ หนา ๐.๒๐ มม. ขนาด ๖x๔.๘๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบันไดขึ้นลง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สปอร์ตไลท์ขนาด ๑๐๐ วัตต์ ฟิลิปส์ LED จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการกองคลัง เทศบาลตำบลจอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างออกแบบและจัดทำจดหมายข่าวเทศบาลตำบลจอหอประจำปี 2562 ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานงานกองคลัง เทศบาลตำบลจอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง