วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลจอหอ (5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลจอหอ (๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างเหมากวาดถนนภายในเขตเทศบาลตำบลจอหอ (๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 จำนวน 2 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สำหรับโรงเรียนบ้านจอหอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมราวกลางรถบรรทุกน้ำทะเบียน ผร.4946 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลระบบฐานข้อมูลสถิติและสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง