วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสุรนารายณ์ ซอย ๑๑ จากถนนสุรนารายณ์ถึงถนนรัตนภิธาน หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบแนวเขตฝั่งซ้าจากบ่อพักบ้านปูนซอย 2 ถึงบ้านนางบี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมฝาเพดานด้านนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ ชั้น ๔ จำนวน ๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาเดินระบบประปา จำนวน ๘ จุด และยกถังน้ำขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร ขึ้น-ลงอาคารสำนักงานชั้นที่ ๔ จำนวน ๔ ถัง รวม ๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ปรับปรุงถนนสุรนารายณ์ ซอย 11 จากถนนสุรนารายณ์ถึงถนนรัตนภิธาน หมู่ที่ 13
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง