วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน ๖ รายการ รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 88-7103 นม. รายละเอียดแนบท้าย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ๘๗-๔๖๐๐ นม. จำนวน ๖ รายการ รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 89-6049 นม จำนวน 15 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ตน 2238 นม. จำนวน 14 รายการ รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 85-5640 นม.จำนวน ๒๗ รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๕๑ รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๓กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง