วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน ๒ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายกระดานไวท์บอร์ดควบคุมวันลา(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถบรรทุกขยะ ทะเบียน บว ๗๑๐๗ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง