วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมปะผุพ่นสีทั้งคันรถยนต์ทะเบียน บย.๑๙๖๒ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อต้นทองอุไรขนาด ๒ ฟุตจำนวน ๒,๐๐๐ ต้น พร้อมดินปลูก จำนวน ๒,๐๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอลศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลจอหอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ย. 2562
จ้างติดตั้งต่าข่ายกันนกรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ ชั้นที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ติดตั้งต่าข่ายกันนกรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ ชั้นที่ ๒
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาดับกลิ่นเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยาง) รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 86-0521 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ย. 2562
จ้างออกแบบและจัดทำจดหมายข่าวเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปี 2562 ฉบับประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง