วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซม เปลี่ยนระบบครัชชีและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 84-5640 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนอรพิม ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลและเอกสารประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างยกระดับถนนปากทางลงบ้านปูน หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๗ รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังจำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง