วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
ซื้อเวทีโครงเหล็กชุบกัลป์วาไนช์ หนา ๐.๒๐ มม. ขนาด ๖x๔.๘๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบันไดขึ้นลง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สปอร์ตไลท์ขนาด ๑๐๐ วัตต์ ฟิลิปส์ LED จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการกองคลัง เทศบาลตำบลจอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างออกแบบและจัดทำจดหมายข่าวเทศบาลตำบลจอหอประจำปี 2562 ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานงานกองคลัง เทศบาลตำบลจอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสุรนารายณ์ ซอย ๑๑ จากถนนสุรนารายณ์ถึงถนนรัตนภิธาน หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบแนวเขตฝั่งซ้าจากบ่อพักบ้านปูนซอย 2 ถึงบ้านนางบี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมฝาเพดานด้านนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ ชั้น ๔ จำนวน ๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง