วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) รหัส 416-54-0071 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองวิชาการและแผนงาน ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง รหัส 420-52-0054 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่ 120 แอมป็ จำนวน 1 ลูก และแบตเตอรี่ 85 แอมป็ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อยางรถยนต์ ยางใน และรองคอ รถยนต์ ผร 4946 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านจอหอ (เพิ่มเติม) ประจำปีภาคศึกษา 12/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร EM BALL จำนวน 100 กล่อง(1 กล่องบรรจุ 100 ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อน้ำยากำจัดกลิ่นสารชีวบำบัดภัณฑ์และจุลินทรีย์ จำนวน ๖๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง