วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมไฟประดับเกาะกลางถนน จำนวน ๖ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๖-๐๕๒๑ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ ขนาด ๔.๕๐X๘.๔๐ เมตร ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อยางรถยนต์ บรรทุกขยะ ทะเบียน 88-7103 นม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างประดับไฟอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 130 แอมป์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-520025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง