วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2563
ซื้อเก้าอี้แถว ๔ ที่นั่งแบบเหล็กบุนวม จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่องและซ่อมแซมฯ สำนักปลัดเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุดับเพิลง ผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตจ ๒๒๓๘ นม. รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 87-0798 นม. รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส 416-56-0083 รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๐๐ แอมป์ ๑๒ โวลท์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง