วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (ศูนย์พัฒนาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างจัดทำบอร์ดทำเนียบนายกเทศมนตรี จำนวน ๑ อันและบอร์ดทำเนียบปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำบึงทับช้างซอย ๓ ฝั่งขวา จากปากทางถึงถนนพิมานธานี หมู่ที่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ศูนย์พัฒนาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Fuji Xerox P55D/P365D จำนวน ๓ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างเปล่ี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระบบช่วงล่าง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กร 526 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศจำนวน ๔ เครื่องและซ่อมแซมจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง