วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาคนงานประจำรถ ๖ ล้อ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาคนงานสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลจอหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบุคคลภายนอกผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 3201 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง