วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบทางรถไฟ จากมิตรภาพ ซอย ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน,ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 19 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 87-4600 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อหินคลุก จำนวน ๗๕๐ ลูกบากศ์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวย 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันไฮดรอลิค) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
วัสดุการศึกษา จำนวน ๑๙ รายการ ( ศูนย์พัฒนาฯ )