วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศจำนวน ๔ เครื่องและซ่อมแซมจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมระบบไฟไซเรน รถยนต์ทะเบียน ผร 4946 นม.รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน นม 89-0407 รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ ขนาด ๑๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด เครื่องโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน บย.๑๙๖๒ นม. จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำจากท้ายบ้านนางประนอมถึงหน้าโครงการหมู่บ้านธัญญานี หมู่ที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๑๘รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง