วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2563
เหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 87-4600 นม
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิดบริเวณชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการ ๕ ส.ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวอุปกรณ์ในการจััดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัววัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับหน้าถนนลาดยางเดิมถนนบ้านช่องอู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมถนนหลังวัดช่องอู่ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง