วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานทะเบียนฯ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
วัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 8 รายการ
9  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0082 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP 36A จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาชั้นที่ 4 จำนวน 9 เครื่อง รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-7103 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง