เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศชนะการเสนอราคา
ITA รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ITA ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ITA สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

ประวัติความเป็นมา
 

              เทศบาลตำบลจอหอ จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลจอหอมาก่อน ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2510 และเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลจอหอ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีพื้นที่ 9.50 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ครอบคลุม 2 ตำบล คือ ตำบลจอหอและตำบลบ้านเกาะ ประกอบด้วย

 

§  หมู่ท 

หมู่ที่ 1 บ้านพะเนาว์ ตำบลจอหอ

หมู่ที่ 3 บ้านจอหอ ตำบลจอหอ

หมู่ที่ 4 บ้านจอหอ ตำบลจอหอ

หมู่ที่ 5 บ้านช่องอู่ ตำบลจอหอ

หมู่ที่ 6 บ้านระกาย ตำบลจอหอ (บางส่วน)

หมู่ที่ 13 บ้านหนองพิมาน ตำบลจอหอ

หมู่ที่ 14 บ้านปูน ตำบลจอหอ

หมู่ที่ 3 บ้านขนาย ตำบลบ้านเกาะ (บางส่วน)

             ปัจจุบัน เทศบาลตำบลจอหอ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 878 ถนนเจนจบทิศ  ตำบลจอหอ   อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  มีสภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  ระยะห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  7  กิโลเมตร เนื่องจากมีพื้นที่ ใกล้เคียงกับเทศบาลนครนครราชสีมา จึงมีประชาชนมาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเทศบาลตำบลจอหอเป็นทางผ่านไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีถนนมิตรภาพตัดผ่านกับถนนสุรนารายณ์ ทำให้การคมนาคมสะดวก ดังนั้น ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพค้าขาย และโรงงานอุตสาหกรรม

เทศบาลตำบลจอหอมีลำบริบูรณ์เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักซึ่งอยู่ในความดูแล ของกรมชลประทานและใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลและ เนื่องจากอยู่ใกล้ตัวจังหวัดนครราชสีมา การคมนาคมสะดวก และมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งอยู่ในเขตเทศบาล เป็นผลให้เทศบาลมีความเจริญรุดหน้าเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป