เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศชนะการเสนอราคา
ITA รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ITA ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ITA สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลจอหอ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์  เพื่อให้เห็นถึงสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายที่เทศบาล

จอหอน่าอยู่   บริหารสู่สากล   ชุมชนพอเพียง  พัฒนาเมือง แบบบูรณาการ


 

          พันธกิจการพัฒนา

1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภคที่สะดวกได้มาตรฐานผังเมืองได้รับการปรับปรุง

2.  จัดระเบียบชุมชน / สังคมผู้ประกอบการที่เหมาะสมสร้างความมั่นคง / ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแก่ประชาชน

3.  รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดระบบสุขาภิบาลที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพและปลอดภัยจากโรค

4.  สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ / การรวมกลุ่มเพื่อยกระดับรายได้แก่ชุมชน

5.  เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งใน นอกระบบเพิ่มโอกาสการเรียนรู้แก่เด็ก / เยาวชน  / ผู้ด้อยโอกาส

6.  อนุรักษ์ / ฟื้นฟูประเพณี  วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และคุณค่าของท้องถิ่น

7.  สร้างการมีส่วนร่วมประชาคมในการวางแผนการพัฒนาและการกำกับติดตามประเมินผล

8.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลมุ่งสู่สากลตามหลักธรรมาภิบาล  ประสานหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องภาครัฐ / เอกชน และยกระดับความรู้ / วิชาการ และบูรณาการตามภารกิจหน้าที่

 

                   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลจอหอ

1. เพื่อจัดโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  การคมนาคม สะดวก  ปลอดภัย

2. เพื่อจัดระเบียบชุมชน / สังคมผู้ประกอบการให้มีความเหมาะสม

           3. เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม และพัฒนาอาชีพ

5. เพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

6. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ให้คงอยู่สืบไป

7. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชาคมการวางแผนพัฒนาและการติดตามการประเมินผล

8. เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ

9. เพื่อมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ  และชุมชน