เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
คำแถลงนโยบายแถลงต่อสภาเทศบาลตำบลจอหอ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศชนะการเสนอราคา
ITA รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ITA ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ITA สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภาพทางเศรษฐกิจ
 
ด้านเศรษฐกิจ

        โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

                    จากลักษณะของพื้นที่ของเทศบาลตำบลจอหอ เป็นเขตติดต่อกับตัวเมืองนครราชสีมา มีลักษณะของเส้นทางคมนาคมที่เสมือนเป็นประตูเข้า-ออก ของตัวจังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางความเจริญของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางการค้า การก่อสร้าง การบริการ  การประกอบพาณิชยกรรมส่วนใหญ่เป็นบริการด้านอุปโภค บริโภค  เช่น  ร้านอาหาร  ร้านขายของชำ ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ซึ่งจะกระจุกอยู่บริเวณใจกลางเมือง    ส่วนบริษัทห้างร้านใหญ่ ๆ  ประเภทค้าวัสดุก่อสร้าง โชว์รูมสินค้าขนาดใหญ่ อาคารจะมีขนาดใหญ่และอยู่ริมถนนมิตรภาพตลอดเส้นทางเข้าเมืองจอหอ การค้าย่อยรายอื่น ๆ  ได้แก่ การค้าบริการตามกลุ่มที่พักอาศัยเป็นการค้าเพื่อบริการชุมชนเล็ก ๆ เท่านั้น  ซึ่งมักเป็นอาคารพาณิชย์ที่ใช้เป็นที่พักอาศัยร่วมอยู่ด้วย โดยมีประเภท และจำนวนสถานประกอบการ พาณิชยกรรม และบริการ  เช่น

1)       สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

ก. สถานีบริการน้ำมัน     จำนวน  3        แห่ง

ข. ตลาดสด       จำนวน  2        แห่ง

ค. ปั๊มแก๊สรถยนต์         จำนวน  1       แห่ง    

2)       สถานประกอบการเทศพาณิชย์

ก. โรงฆ่าสัตว์     จำนวน  1        แห่ง

3)       สถานประกอบการด้านบริการ

ก. ธนาคาร       จำนวน  5        แห่ง

ข. สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน     112     แห่ง

ค. สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน    190     แห่ง