วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า(ศพด.) รหัสครุภัณฑ์ 441-62-0046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้่าวสุรนารี ประจำปี 2566 ขนาด 2.40x7.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำกลางถนนและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมถนนสายบุญมาประเสริฐ บ้านจอหอ หมู่ 4 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก 57 บ่อ รวมความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 573 ม. กว้าง 6 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 573 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 3,290 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์(งานทะเบียน) รหัสครุภัณฑ์ 416-61-0148 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(งานทะบียน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำกลางถนนและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนน คสล.เดิมถนนสายบุญมาประเสริฐ บ้านจอหอ หมู่ 4 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก 57 บ่อ รวมความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 573 ม. กว้าง 6 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 573 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 3,290 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอหอ นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 มิลิลิตร ภาคเรียนที่ 2/2566 ปิดเทอม จำนวนเด็ก 42 คน จำนวน 30 วัน ราคากล่องละ 8.13 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,243.80 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 มิลิลิตร ภาคเรียนที่ 2/2566 ปิดเทอม จำนวนเด็ก 461 คน จำนวน 30 วัน ราคากล่องละ 8.13 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,437.90 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์(กศ.) รหัสครุภัณฑ์ 416-60-0109-1/5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่่อมเครื่องคอมพิวเตอร์(กศ.) รหัสครุภัณฑ์ 4169-53-0039-1/7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง