วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศชั้นหนึ่ง ชนิดสองชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๑ คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการด้านการพัฒนา เทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศชั้นหนึ่ง ชนิดสองชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๑ คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการด้านการพัฒนา เทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคลองชลประทานฝั่งซ้าย บ้านระกาย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๖๐-๐๑๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ รหัส 442-61-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กธ ๗๑๐๔ นม กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(สธ.) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง