วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แบตเตอรี่แห้ง ขนาด ๑๐๐ แอมป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ HP Laserjet Pro M๔๐๔ dn หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๒๑๙ จำนวน 1 เครื่อง (งานทะเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๗-๐๐๐๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๑๒๙ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ( กองยุทธศาสตร์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส 416-62-0153 เปลี่ยนดั้ม (กองยุทธ์ฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน ผค ๕๒๗๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง