วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ( ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรหัส 420-52-0066 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำผ้าคลุมเก้าอี้ และโต๊ะประชุม ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างเหมารถแบ็คโฮขนาด ๑๒๐ แรงม้าพร้อมน้ำมันและคนขับ ขุดร่องระบายน้ำถนนมิตรภาพ จำนวน ๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ(รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รายละเอียดตามบันทึกข้อความเลขที่ นม 52141/591 ลงวันที่ 8 พ.ย.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (ศพด. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-52-0077 รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง