วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
ซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร ประกอบด้วยเสื้อ กางเกง หมวก รองเท้า ถุงมือ ฮูด ชุดรองจร จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อป้ายจำกัดความเร็วแบบโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อยางชะลอความเร็ว พร้อมติดตั้ง รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๑๗๑๔ นม.จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติงปประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองวิชาการฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์,คอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน จกย 582 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างทำป้ายชุมชนมิตรภาพพัฒนาหมู่ 3 จำนวน 1 ป้าย (สวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง