การประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

  โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประจำปี 2567

  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567