เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา