เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
จำนวนประชากร
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
รวมเทศบัญญัติและระเบียบ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศชนะการเสนอราคา
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
 
ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลประชากร
เอกสารประชาสัมพันธ์
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม
แผนที่
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2558

  กิจกรรม BIG CLEANING DAY
       เทศบาลตำบลจอหอจัดกิจกรรมBIG CLEANING DAY ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ เพื่อทำความส...
 
  กิจกรรม BIG CLEANING DAY
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...
  โครงการให้ความรู้กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกต้ั้ง...
  กิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2563
  พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท...
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ ...
  การประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
  งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562
  โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชนประจำปีงบประมาณพ.ศ....
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างแผนก...
   
   
 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
ปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
คืนความสุขให้ประเทศไทย