เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
จำนวนประชากร
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
รวมเทศบัญญัติและระเบียบ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
คำแถลงนโยบายแถลงต่อสภาเทศบาลตำบลจอหอ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศชนะการเสนอราคา
ITA รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ITA ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ITA สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
 
ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลประชากร
เอกสารประชาสัมพันธ์
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม
แผนที่
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2558

  สถานการณ์ โควิด 19 ประจำวัน พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
       รายงานผู้ป่วยรายใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 64 - ปากช่อง 165 ราย - ด่านขุนทด 37 ราย - ปักธงชัย 33 ราย - โนนสูง 28 ราย - โนนแ...
 
  สถานการณ์ โควิด 19 ประจำวัน พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม...
  ประชาสัมพันธ์ พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญ...
  สถานการณ์ โควิด 19 ประจำวัน อังคารที่ 27 กรกฎาคม ...
  สถานการณ์ โควิด 19 ประจำวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 25...
  สถานการณ์ โควิด 19 ประจำวัน พฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม...
  สถานการณ์ โควิด 19 ประจำวัน พุธ ที่ 21 กรกฎาคม 256...
  สถานการณ์ โควิด 19 ประจำวัน อังคารที่ 20 กรกฎาคม 2...
  สถานการณ์ โควิด 19 ประจำวัน จันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2...
  สถานการณ์ โควิด 19 ประจำวัน ศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2...
  สถานการณ์ โควิด 19 ประจำวัน พฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม...
   
   
 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
คืนความสุขให้ประเทศไทย