เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
จำนวนประชากร
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
เทศบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
รวมเทศบัญญัติและระเบียบ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศชนะการเสนอราคา
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
 
ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลประชากร
เอกสารประชาสัมพันธ์
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม
แผนที่
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2558

  การประชุมคณะกรรมการพัฒนา
       เทศบาลตำบลจอหอจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่2 ในศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00...
 
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนา
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลต...
  กิจกรรมล้างทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19
  งานวันเทศบาล ประจำปี 2563 พร้อมท้ั้งมอบหน้ากากผ้า ...
  การประชุมหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลตำบลจอหอ ประ...
  ฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19
  ฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19
  กิจกรรม BIG CLEANING DAY
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...
  โครงการให้ความรู้กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกต้ั้ง...
   
   
 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
ปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
คืนความสุขให้ประเทศไทย