เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอหอ และนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ


ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลจอหอ ทำการรับสมัคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอหอ  และนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ ในวันแรก ต้ั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ