เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ให้งดการส่งกระจายเสียงไร้สายของเทศบาลตำบลจอหอเพื่อทำการปรับเปลี่ยนคื่นความถี่ [ 23 ธ.ค. 2563 ]9
2 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2564 [ 23 ธ.ค. 2563 ]14
3 สิทธิการขอใบอนุญาตต่าง ๆ [ 15 ต.ค. 2563 ]39
4 ประกาศการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อราชการในสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ [ 15 ต.ค. 2563 ]39
5 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]55
6 ประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ [ 19 ส.ค. 2563 ]39
7 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ส.ค. 2563 ]42
8 ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอหอ [ 4 มี.ค. 2563 ]82
9 การประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. [ 7 พ.ย. 2562 ]42
10 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลจอหอ สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]36
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8