เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกต้ั้งประจำหน่วยเลือกต้ั้ง เขตที่ 1


เทศบาลตำบลจอหอจัดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ังในการเลือกต้ั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอหอ เขต 1 ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกันลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง