เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
 


การมอบหีบบัตรวัสดุอุปกรณ์การเลือกต้ั้ง


ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ ศูนย์ประสานงานการเลือกต้ั้งเทศบาลตำบลจอหอได้ดำเนินการส่งมอบหีบบัตรวัสดุอุปกรณ์การเลือกต้ั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอหอ และนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ ให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เขต 1 และ เขต2 รวม 19 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งนำไปประจำแต่ละหน่วยการเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลจอหอ