เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

              เทศบาลตำบลจอหอ จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลจอหอมาก่อน ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2510 และเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลจอหอ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีพื้นที่ 9.50 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ครอบคลุม 2 ตำบล คือ ตำบลจอหอและตำบลบ้านเกาะ ประกอบด้วย

 

§  หมู่ท 

หมู่ที่ 1 บ้านพะเนาว์ ตำบลจอหอ

หมู่ที่ 3 บ้านจอหอ ตำบลจอหอ

หมู่ที่ 4 บ้านจอหอ ตำบลจอหอ

หมู่ที่ 5 บ้านช่องอู่ ตำบลจอหอ

หมู่ที่ 6 บ้านระกาย ตำบลจอหอ (บางส่วน)

หมู่ที่ 13 บ้านหนองพิมาน ตำบลจอหอ

หมู่ที่ 14 บ้านปูน ตำบลจอหอ

หมู่ที่ 3 บ้านขนาย ตำบลบ้านเกาะ (บางส่วน)

             ปัจจุบัน เทศบาลตำบลจอหอ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 878 ถนนเจนจบทิศ  ตำบลจอหอ   อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  มีสภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  ระยะห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  7  กิโลเมตร เนื่องจากมีพื้นที่ ใกล้เคียงกับเทศบาลนครนครราชสีมา จึงมีประชาชนมาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเทศบาลตำบลจอหอเป็นทางผ่านไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีถนนมิตรภาพตัดผ่านกับถนนสุรนารายณ์ ทำให้การคมนาคมสะดวก ดังนั้น ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพค้าขาย และโรงงานอุตสาหกรรม

เทศบาลตำบลจอหอมีลำบริบูรณ์เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักซึ่งอยู่ในความดูแล ของกรมชลประทานและใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลและ เนื่องจากอยู่ใกล้ตัวจังหวัดนครราชสีมา การคมนาคมสะดวก และมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งอยู่ในเขตเทศบาล เป็นผลให้เทศบาลมีความเจริญรุดหน้าเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป