เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 178 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 7 พ.ค. 2567 ]13
2 การเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]13
3 การประชุมชี้แจงรายละเอียด และประชาสัมพันธ์โครงการ คร้ั้งที่ 2 งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 4 [ 20 มี.ค. 2567 ]9
4 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจอหอ เรื่องตลาด.... [ 23 ก.พ. 2567 ]28
5 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจอหอ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ..... [ 23 ก.พ. 2567 ]22
6 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจอหอ เรื่องการควบคมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ..... [ 23 ก.พ. 2567 ]13
7 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจอหอ เรื่องการเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ..... [ 23 ก.พ. 2567 ]12
8 ประชาสัมพันธ์การรับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]8
9 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 9 ก.พ. 2567 ]13
10 เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]13
11 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2566-2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]234
12 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่อง จัดต้ั้งศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 20 ธ.ค. 2566 ]27
13 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 ธ.ค. 2566 ]21
14 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 ธ.ค. 2566 ]15
15 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงรายการที่ดินและสิงปลูกสร้างการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 13 ธ.ค. 2566 ]21
16 การเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2567 [ 13 ธ.ค. 2566 ]16
17 การเปิดให้บริการสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลจอหอ [ 25 ก.ย. 2566 ]35
18 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่อง การจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น ในการขอใช้ และถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณสมบัติชองแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน "ป่าช้าบ้านจอหอสาธารณประโยชน์" [ 4 ส.ค. 2566 ]49
19 ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ในเขตเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ส.ค. 2566 ]48
20 แบบรายงานการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดการบริหารสาธารณะของเทศบาลตำบลจอหอ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]44
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9