เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นายเสรี   ไชยกิตติ
นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ
   
นางสาวธนัชพรรณ พัฒน์จินากูล 
นางสาววรนุช  แก่นสันเทียะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ   
รองนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ
 
 นางสาวหนึ่งธิดา แซ่อึ้ง
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

นางประไพ  เสงี่ยม
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจอหอ