เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
สภาเทศบาล


 
นายธัชธรรค์ชน  มะเริงสิทธิ์
ประธานสภาเทศบาล
     
  นายประทวน หลอดคำ  
  รองประธานสภาเทศบาล  
นายโยธิน สุนทรชัย นายโยธิน เทอดโยธิน นายคณากร นกพรมพะเนา
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
นายเสน่ห์ สุขนาคินทร์ นายเทียบ แพทย์เกาะ นายสวง  คุ้มจอหอ
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
ด.ต.เสมา ดอกพุด นายศิลปะชัย คันสร นางเบญญารัศม์ นาคดิลก
 สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
นางสาวทตยาพร เลิศสุริยะกุล

สมาชิกสภาเทศบาล