เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
สำนักปลัดเทศบาล

 
 นางสุภาพร ศรีสว่าง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
   
นางเสาวภา จันทรวราภร
นางตวงพร เพ็งประเสริฐ  
นายณฐฑ์กรท์ สีรัง
นางบุญมา คงคีรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่  
งานทะเบียนราษฎร
งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

งานบริหารงานทั่วไป
นางณัฏฐา อิทธิกุล
จ่าเอกจตุรงค์ พัฒนะนิบูลย์
จ่าเอก สราวุธ คุ้มจอหอ
จ่าเอกธีระวัฒน์ ห้าวหาญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอมลวรรณ์ สมบูรณ์ 
นางสาวนงนภัส ฉายดำรง

นายเสริม บวกโพธิ์
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ลูกจ้างประจำ เจ้าพนักงานทะเบียน
ลูกจ้างประจำ พนักงานขับรถยนต์