เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
สำนักปลัดเทศบาล

 
 นางสรุตา กาบสันเทียะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
     
นางเสาวภา จันทรวราภร
นางตวงพร เพ็งประเสริฐ  
นายณฐฑ์กรท์ สีรัง
นางบุญมา คงคีรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่  
งานทะเบียนราษฎร
งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

งานบริหารงานทั่วไปนางสาวรชต์พร  เพ็งประเสริฐนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางณัฏฐา อิทธิกุล
จ่าเอกจตุรงค์ พัฒนะนิบูลย์
จ่าเอก สราวุธ คุ้มจอหอ
จ่าเอกธีระวัฒน์ ห้าวหาญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักจัดการงานทะเบียน
และบัตรชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวอมลวรรณ์ สมบูรณ์
นางสาวนพัษชนม์  ธนะพิสิษการย์
นางสาวพิฏชญาณ์ พิรุณ

 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
 
นางสาวนงนภัส ฉายดำรงลูกจ้างประจำ เจ้าพนักงานทะเบียน