เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
กองคลัง

 
 นายกิตติพงศ์   เรืองแสง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
ฝ่ายบริหารงานการคลัง 
ฝ่ายพัฒนารายได้
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางฐิติรัตน์ ชุดทะเล
นางภัทรปพร ขุมทองวงศ์
นางสาวกัญขจี ติยะรักษ์
-ว่าง-
นางสาวดวงใจ ตาลน้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานบริหารงานทั่วไป
>
นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย
-ว่าง-
นายสาโรช เพ็งประเสริฐ -ว่าง- นางสาวกัญญาณัท ชลาไทย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางอัมพวัน เกิดทะเล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน