เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
กองช่าง

 
นางนิตยา พ่วงศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
 ฝ่ายการโยธา
งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
 นายสมาน  มากมูล
นางยุพาพร พิทักษ์วงศ์
นายสมศักดิ์  สิทธิ์กลาง
นางเกษมศรี จันทโนบล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 งานวิศวกรรมโยธา
งานสาธารณูปโภค

 งานบริหารทั่วไป

-ว่าง-
นายเต็มยศ  แสนมั่น

นายสมศักดิ์ คูเกาะ
วิศวกรโยธา
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายเลขกุล ทวีกุลนายช่างโยธาอาวุโส