เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
นายธนกรณ์  พรพิริยจินดา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวรรณา ผลิกระโทก
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานบริหารการศึกษา
 งานการศึกษาปฐมวัย
งานงบประมาณ
   
นางสาวเตือนใจ วงษ์สา
นางผุสดี ระวังดี
นางภคพร  เฝ้าทรัพย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนางสาวพรรณี  พิงสระน้อย


ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-ว่าง-

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก