เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
กองการศึกษา

 
นางสาวปรียา กุมรีจิต
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวรรณา ผลิกระโทก
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานบริหารการศึกษา
 งานการศึกษาปฐมวัย
งานงบประมาณ
   
นางรุจี  แพงแสงไพศาล
นางปารีนารถ  ช่างเกวียน
นางภคพร  เฝ้าทรัพย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญาการ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนางสาวพรรณี  พิงสระน้อย


ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางสาวสุดารัตน์ ชุนเกาะ


ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก