เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาล

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา

     ประวัติความเป็นมา

          เทศบาลตำบลจอหอ  จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลจอหอ  ตั้งแต่วันที่  12  ธันวาคม  2510   และเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลจอหอ เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2542  ครอบคลุม  2 ตำบล  คือ ตำบลจอหอ (บางส่วน) และตำบลบ้านเกาะ (บางส่วน)

หมู่ที่  1 บ้านพะเนาว์ ตำบลจอหอ

หมู่ที่  3 บ้านจอหอ  ตำบลจอหอ

หมู่ที่  4 บ้านจอหอ  ตำบลจอหอ

หมู่ที่  5 บ้านช่องอู่  ตำบลจอหอ

หมู่ที่  6 บ้านระกาย  ตำบลจอหอ (บางส่วน)

หมู่ที่  13  บ้านหนองพิมาน  ตำบลจอหอ

หมู่ที่  14  บ้านปูน  ตำบลจอหอ

หมู่ที่  3  บ้านขนาย  ตำบลบ้านเกาะ (บางส่วน)

                   ปัจจุบันเทศบาลตำบลจอหอ  มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 878  ถนนเจนจบทิศ  ตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา   มีสภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม    ระยะห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  7  กิโลเมตร  เนื่องจากมีพื้นที่ใกล้เคียงกับเทศบาลนครนครราชสีมา  จึงมีประชาชนมาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก  ประกอบกับเทศบาลตำบลจอหอเป็นทางผ่านไปสู่จังหวัดต่าง ๆ  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีถนนมิตรภาพตัดผ่านกับถนนสุรนารายณ์  ทำให้การคมนาคมสะดวก  ดังนั้น ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพค้าขาย และโรงงานอุตสาหกรรมเทศบาลตำบลจอหอมีลำบริบูรณ์เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน และใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลและเนื่องจากอยู่ใกล้ตัวจังหวัดนครราชสีมา  การคมนาคม  สะดวก จึงมีส่วนราชการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งอยู่ในเขตเทศบาล  เป็นผลให้เทศบาลมีความเจริญรุดหน้าเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต/เขตการปกครองเทศบาลตำบลจอหอ

ทิศเหนือ          จด  อบต.จอหอ  และเทศบาลตำบลโคกสูง

ทิศใต้             จด  อบต. บ้านเกาะ

ทิศตะวันตก      จด  อบต. จอหอ

ทิศตะวันออก     จด  อบต. ตลาด

              ปัจจุบันเทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ได้เปลี่ยนแปลงแนวเขตเทศบาลตำบลจอหอโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โปรดลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลจอหอ   อำเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   มีผลใช้บังคับตั้งแต่

วันที่ 3 มีนาคม 2558  เป็นต้นไป  ให้กำหนดเขตเทศบาลตำบลจอหอไว้  ดังนี้

หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่บนกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 204 ที่ กม 14+660 ที่จุดตัด

ระหว่างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 204 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 บริเวณพิกัด SB 916656

          ด้านเหนือ

                   จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 204 (ตอนเลี่ยงเมือง)  ถึงหลักเขตที่ 2   ซึ่งตั้งอยู่บนกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  204  (ตอนเลี่ยงเมือง)

ที่บริเวณถนนทางเข้าบ้านปูน(ถนนเลียบแนวเขตทางทิศตะวันออก) ที่ กม 16 + 993 บริเวณพิกัด SB 935660 ระยะทางประมาณ 1,985 เมตร

          ด้านทิศตะวันออก

                   จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศใต้ ตามแนวถนนทางเข้าบ้านปูน (ถนนเลียบแนวเขตฟากตะวันออก) ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่บนอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ฟากทิศใต้ กม 157 + 357 บริเวณพิกัด  SB 937644   ระยะทางประมาณ   1,700  เมตร   จากหลักเขตที่ 3   เป็นเส้นเลียบไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2  ถึงทางแยกถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รหัสสายทาง 01401 (สายบ้านบุ ลองตอง) ฟากตะวันออกเป็นเส้นเลียบตามถนน (สายบ้านบุ ลองตอง) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่  4 ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดตัดระหว่างถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมารหัสสายทาง 01401 (สายบ้านบุ ลองตอง) ตัดกับทางรถไฟ  สายตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณพิกัด SB 944642 ระยะทางประมาณ 1,020 เมตร

         จากหลักเขตที่  4   เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางรถไฟสาย

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตัดกับคลองส่งน้ำชลประทานด้านทิศใต้บริเวณพิกัด SB 936625 ระยะทางประมาณ 1,930 เมตร

          ด้านใต้

          จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกแนวคลองส่งน้ำชลประทานฟากใต้ ถึงหลัก

เขตที่ 6 ซึ่งอยู่ห่างจากลำบริบูรณ์ด้านทิศใต้ตามแนวคลองส่งน้ำชลประทานระยะทาง 215 เมตร ที่บริเวณพิกัด SB 929626 ระยะทาง ประมาณ 800 เมตร

          จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบไปตามลำเหมืองสาธารณประโยชน์  (เหมืองเกสร) ฟากทางทิศใต้ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่บนกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ที่ กม 227 + 303

ที่บริเวณพิกัด B 926626 ระยะทาง ประมาณ 270 เมตร

          จากหลักเขตที่ 7  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักเขตที่ 8   ซึ่งตั้งอยู่ริมรั้ว

ศูนย์ฮอนด้าจอหอ   ฟากทิศใต้ ที่บริเวณพิกัด SB 917616  ระยะทาง ประมาณ 1,320 เมตร

          จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่บนกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ที่ กม 153 + 986 บริเวณพิกัด SB 916617 ระยะทาง ประมาณ 100 เมตร

          จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่บนกึ่งกลาง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ที่ กม 153 + 725 บริเวณพิกัด SB 915615 ระยะทาง ประมาณ 261 เมตร

          จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวรั้วโครงการหมู่บ้าน

ศรีปลาทองฝั่งทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ที่รั้วโครงการหมู่บ้านศรีปลาทองฝั่งทิศเหนือ บริเวณพิกัด SB 913620 ระยะทาง ประมาณ 735 เมตร

          จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกตามแนวรั้วโครงการหมู่บ้านศรีปลาทอง

ฝั่งทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด SB 914620 ระยะทาง ประมาณ 120 เมตร  

          ด้านตะวันตก

          จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่

ริมคลองส่งน้ำถนนเจ๊กฟากใต้ บริเวณพิกัด SB 913622 ระยะทาง ประมาณ 240 เมตร

          จากหลักเขตที่ 13 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวคลองส่งน้ำฟากทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่ บริเวณพิกัด SB 911622 ระยะทาง ประมาณ 225 เมตร

          จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่

ริมลำบริบูรณ์ด้านทิศเหนือ บริเวณพิกัด SB 911628 ระยะทาง ประมาณ 620 เมตร

          จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่

ริมถนนเลียบคลองชลประทานฟากเหนือ บริเวณพิกัด SB 915634 ระยะทาง ประมาณ 710 เมตร

          จากหลักเขตที่ 16 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวถนนรัตนภิธาน ซ.12  

ฟากตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนรัตนภิธานฟากใต้  บริเวณพิกัด  SB 916638 

ระยะทาง ประมาณ  565  เมตร

          จากหลักเขตที่ 17  เป็นเส้นเลียบไปทางทิศเหนือตามทางสาธารณะถนนเลียบแนวเขต

ฟากตะวันตกบรรจบกับหลักเขตที่  1  บริเวณพิกัด  SB 916656  ระยะทาง ประมาณ  2,020  เมตร

 

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลจอหอ  จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลจอหอ  

          จำนวนครัวเรือน 8,382   ครัวเรือน

          จำนวนประชากรในเขตเทศบาลรวม         16,511 คน

          แยกเป็น ชาย     8,167   คน     

                   หญิง    8,344   คน 

                             ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง    จำนวน 12,956 คน 

                             แยกเป็น          ชาย     6,287   คน  

                                                 หญิง     6,669   คน 

          ตราสัญญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลจอหอ เป็นดวงตราที่มีรูปสื่อความหมาย  ดังนี้

ซุ้มประตูหอคอย  เปรียบเสมือน  คอยระวังตรวจตราป้องกันข้าศึกของเมืองหน้าด่านจอหอ

ซุ้มสีแสด  เปรียบเสมือน สีแห่งชัยชนะของชาวนครราชสีมาและเป็นสีประจำจังหวัดนครราชสีมา

ท้องฟ้าสีเหลือง เปรียบเสมือน สีแห่งวัฒนธรรมความเจริญรุ่งเรือง

ขอบวงวกลมของตัวอักษร คำว่า เทศบาลตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา

สีน้ำเงิน หมายถึง พลังแผ่นดิน ความเป็นปึกแผ่น สามัคคีของชนชาวจอหอ

ตัวอักษรสีขาว หมายถึง เทศบาลตำบลจอหอ จังหวัดนครราชสีมา