เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายวรพงศ์  รูปเลิศ
ปลัดเทศบาลตำบลจอหอ
065-2515644
 
นางสาวกชพรรณ สุดมี
รองปลัดเทศบาลตำบลจอหอ
096-3160554
 นางสรุตา กาบสันเทียะ นางสาวภัสร์ณิศา  ศรัณย์ศักดิ์  นายกิตติพงศ์   เรืองแสง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ผู้อำนวยการกองคลัง
099-3945391
061-2365659
089-2806492
นางนิตยา พ่วงศิริ นายธนกรณ์  พรพิริยจินดา นางสาวบุญทัน จันทิมา ว่าที่ร้อยตรี สมหมาย สืบสี
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
081-5492721
065-6924469
085-6829907
083-1001645