เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายสุวโรจน์ คงสงวนวงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลจอหอ
 
-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล
 
กองต่างๆ
- สำนักปลัดเทศบาล
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- กองคลัง
- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม
- หน่วยตรวจสอบภายใน