เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
ว่าที่ร้อยตรี สมหมาย สืบสี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
 

นายภูกิจ เจียมกูล

  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวกัญญาณัท  ขวาไทย


เจ้าพนักงานธุรการ
งานบริการสิ่งแวดล้อม
งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ


-ว่าง- นางสาวนฤมล จินดาเจี่ย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ