เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
 

นายภูกิจ เจียมกูล

  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานบริการสิ่งแวดล้อม
งานบริหารงานทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ


-ว่าง- นางสาวนฤมล จินดาเจี่ย

นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ