เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

 
นางสาวบุญทัน จันทิมา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ฝ่ายพัฒนาชุมชน
 
นางพรทิพย์ แก้วปัญญา   

นางสาวกฤติญา นาคดิลก
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์     

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นางศิริกาญจน์ คลังคนเก่า  

นางสาวธนากาญจน์ หินสันเทียะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ