เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 
นางสาวภัสร์ณิศา  ศรัณย์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 นางชนิตา ฤกษ์มี
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติการ
   
นางสาววรัญดา กาญจนวัฒนา
นางสาวอมรา เติมตัวรัมย์  
นายสุริยา  คงผดุง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ     
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ

งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
-ว่าง-
นางพิมพิศา เดชสูงเนิน

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายแลแผนชำนาญการ


งานงบประมาณนายณัฐพล มั่นคง 
นางสุภาพ พบลาภ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ