เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

        โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

                    จากลักษณะของพื้นที่ของเทศบาลตำบลจอหอ เป็นเขตติดต่อกับตัวเมืองนครราชสีมา มีลักษณะของเส้นทางคมนาคมที่เสมือนเป็นประตูเข้า-ออก ของตัวจังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางความเจริญของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางการค้า การก่อสร้าง การบริการ  การประกอบพาณิชยกรรมส่วนใหญ่เป็นบริการด้านอุปโภค บริโภค  เช่น  ร้านอาหาร  ร้านขายของชำ ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ซึ่งจะกระจุกอยู่บริเวณใจกลางเมือง    ส่วนบริษัทห้างร้านใหญ่ ๆ  ประเภทค้าวัสดุก่อสร้าง โชว์รูมสินค้าขนาดใหญ่ อาคารจะมีขนาดใหญ่และอยู่ริมถนนมิตรภาพตลอดเส้นทางเข้าเมืองจอหอ การค้าย่อยรายอื่น ๆ  ได้แก่ การค้าบริการตามกลุ่มที่พักอาศัยเป็นการค้าเพื่อบริการชุมชนเล็ก ๆ เท่านั้น  ซึ่งมักเป็นอาคารพาณิชย์ที่ใช้เป็นที่พักอาศัยร่วมอยู่ด้วย โดยมีประเภท และจำนวนสถานประกอบการ พาณิชยกรรม และบริการ  เช่น

1)       สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

ก. สถานีบริการน้ำมัน     จำนวน  3        แห่ง

ข. ตลาดสด       จำนวน  2        แห่ง

ค. ปั๊มแก๊สรถยนต์         จำนวน  1       แห่ง    

2)       สถานประกอบการเทศพาณิชย์

ก. โรงฆ่าสัตว์     จำนวน  1        แห่ง

3)       สถานประกอบการด้านบริการ

ก. ธนาคาร       จำนวน  5        แห่ง

ข. สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน     112     แห่ง

ค. สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน    190     แห่ง