เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.johocity.go.th
 
 
สภาพทางสังคม

ด้านสังคม

      การศาสนา  ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

                    ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีวัดในเขตเทศบาล จำนวน 4  วัด  คือ

               -   วัดท่ามะยม    

                   -   วัดสูง

                   -   วัดช่องอู่

                   -   วัดบ้านปูน

      ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

               เทศบาลตำบลจอหอจัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ และประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ มีดังนี้

          - ประเพณีสงกรานต์  ประมาณเดือนเมษายน ของทุกปี กิจกรรมสังเขป คือ  การทำบุญตักบาตร 

 การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และเล่นสาดน้ำสงกรานต์

          - ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม  ของทุกปี กิจกรรมสังเขป คือ

การถวายภัตตาหารเช้าและนำเทียนพรรษาไปถวายวัดทุกวัดในเขตเทศบาล

          - ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี กิจกรรมสังเขป   คือ การจัดขบวนแห่

กระทงระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลประกวดนางนพมาศ   ประกวดกระทง  และลอยกระทง

        การศึกษา 

              เทศบาลตำบลจอหอมีโรงเรียนที่อยู่ในเขต จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนเอกชน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสายมิตรจอหอ

2. โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา

3. โรงเรียนระดับประถมศึกษา - มัธยม สังกัด สพฐ. จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านจอหอ

นอกจากนี้ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลจำนวน 1  แห่ง  คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3 ขวบ)

เทศบาลตำบลจอหอจัดตั้งเอง

 

ที่มา : กองการศึกษา  เทศบาลตำบลจอหอ (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม  2558)

 

โรงเรียนอนุบาลสายมิตร

 ที่มา :   โรงเรียนอนุบาลสายมิตรจอหอ  (ข้อมูล ณ วันที่  12  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2558)

 

ที่มา :   โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยา  (ข้อมูล ณ วันที่  10  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2558

 

โรงเรียนบ้านจอหอ

ที่มา :  โรงเรียนบ้านจอหอ   (ข้อมูล    วันที่  12  มีนาคม  พ.ศ. 2558)

 

 

การกีฬาและนันทนาการ

              เทศบาลได้ปรับปรุงสวนสาธารณะแห่งใหม่  คือ  บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งอยู่บริเวณทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา มีเนื้อที่ 72,000  ตารางเมตร   เพื่อให้เป็นสถานที่ได้พักผ่อนหย่อนใจ  และออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชน  และผู้สัญจรไปมา